بخشی از داستان هایی که در نارنجیداستان، منتشر می‎شود، داستان‎هایی هستند که جنبه‎ی کسب‎وکاری ندارند و بیش‎تر جنبه‎ی داستان بودنشان مهم است.
در این قسمت این داستان‎ها را داریم.

حقوق سایت متعلق به نارنجیمن است