به شخصه معتقدم هستم که بازاریابی شبکه‎ای یکی از آفت‎های این روزهای جامعه‎ی ماست. کسانی که می‎خواهند بدون زحمت یک شبه به پول برسند. البته بعضی هم زحمت می‎کشند و به پول نمی‎رسند و خب در این بین هم کسانی هستند که به پول رسیده‎اند. اما آیا همه می‎رسند؟

داستان اکبر و کبرا، داستانی است که به نوعی شرح حالی از بازاریابی شبکه‎ای این روزها است.

حقوق سایت متعلق به نارنجیمن است