روزبه، یک شخصیتی خیالی است که در نوشته‎های سایت نارنجیمن برای بیان بعضی از مطالب به طرز داستانی، حضور پیدا می‎کند.
این داستان‎ها در این صفحه‎ قرار دارند.

حقوق سایت متعلق به نارنجیمن است