شاید بهتر بود، به جای روزنگار از روزنوشته استفاده می‎شد. اما، برای من روزنگار احساس بهتری ایجاد می‎کند. مطالبی که خیلی کلی باشند و شاید بیش‎تر از نوع درد دل هستند را این‎جا می‎نویسم.

حقوق سایت متعلق به نارنجیمن است