تکنولوژی و مطالعات آینده، بخشی از نوشته‎های سایت نارنجیمن است که به نوعی به آینده می‎پردازد. طبیعی است که هر کسی درگیری کسب‎وکاری باشد، برایش مهم است که در آینده تکنولوژی چه تأثیری بر کسب‎وکار او خواهد گذاشت؟

همیشه آگاهی از روندها، پیش‎نیاز یک برنامه‎ریزی سیستماتیک برای کسب‌‎وکار است. در بین این نوشته‎ها، بعضاً در مورد خود مفهوم تکنولوژی و بعضاً در مورد مصداق‎های تکنولوژی صحبت می‎شود. مطالبی هم وجود دارند که برگرفته از کتاب‎هایی که به صنایع آینده می‎پردازند.

حقوق سایت متعلق به نارنجیمن است